Novinky

Silnice I/38

U Krchleb začne oprava silnice

27. 5. 2024
Už v pondělí 1. července 2024 zahájí ŘSD plánovanou opravu silnice I/38 na průtahu Krchleb až po sousední obec Všechlapy na Nymbursku. Práce si vyžádají částečné omezení provozu. Předmětem prací je provedení opravy povrchu a odvodnění komunikace. Celková délka opravovaného úseku je cca 2114 m. Součástí akce je čištění a případná sanace propustků, čistění vpustí a dešťové kanalizace, výměna svodidel, výměna svislého dopravního značení po hranici životnosti a obnova vodorovného značení.
Diagnostický posudek prokázal, že vozovka vykazuje havarijní únosnost a četné konstrukční poruchy, objevují se také vyjeté koleje. V konstrukci vozovky byla pod asfaltovými vrstvami zjištěna mimo jiné i dlažba, ložní i podkladní hutněné asfaltové vrstvy jsou nevhodné jemnozrnné a s nevyhovující nízkou mezerovitostí. Z těchto důvodů byla navržena oprava formou částečné rekonstrukce s odstraněním části stávajících nevhodných konstrukčních vrstev a vybudováním nové podkladní vrstvy a pokládkou tří nových hutněných asfaltových vrstev tak, aby byla zajištěna dostatečná únosnost konstrukce vozovky pro dané dopravní zatížení. To je v těchto místech podle posledního sčítání 10 300 vozidel denně, z toho přibližně čtvrtinu tvoří nákladní auta a kamiony.
Rekonstrukce bude probíhat za částečného omezení provozu. V místě prací bude doprava řízena kyvadlově. Přes den budou provoz řídit regulovčíci, v noci semafory. Rychlost v rekonstruovaném úseku mimo obec bude snížena až na 50 km/h.
Zhotovitelem je společnost Silnice Čáslav s.r.o., která podala nejvýhodnější ekonomickou nabídku a práce se zavázala provést za 35,85 mil. Kč (bez DPH). Uvedení opraveného úseku do provozu se předpokládá koncem září.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR