29. 2. 2024

Projekt stavby I/38 Krchleby - Nymburk je teprve ve stádiu přípravy, přičemž zahájení stavby plánuje ŘSD v roce 2028. Do té doby je nutné udržovat v kvalitním…

19. 1. 2024

Na konci prosince minulého roku vydalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokyn k zahájeni prací na zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP).…

Silnice I/38

ve výhledu
zprovozněné úseky od roku 2010
předpoklad zahájení 2027
Předpoklad zahájení 2028
Hrdlořezy - Čistá (2,2 km)
(zprovozněno 2015)
Ml. Boleslav - zkapacitnění Průmyslová (1,2 km)
(ve výhledu)
Luštěnice–Újezd (6,7 km)
(předpokl. realizace 2028 - 2030)
Krchleby–Nymburk (5,3 km)
(předpokl. realizace 2028 - 2030)
Nymburk - obchvat, II. etapa (6 km)
(zprovozněno 2010)
Poděbrady (D11) – Kolín, přeložka (10,2 km)
(předpokl. realizace 2028 - 2030)
Kolín - obchvat (8 km)
(zprovozněno 2012)
Malín-Kuchyňka (1,7 km)
(předpokl. realizace 2027 - 2028)
Církvice, obchvat (4,2 km)
(zprovozněno 2022)
dálnice
silnice I. třídy (směrově dělené)
silnice I. třídy
silnice II. třídy
číslo dálnice
číslo silnice I. třídy
státní hranice
města (obce s rozšířenou působností)
ve výhledu
zprovozněné úseky od roku 2010
předpoklad zahájení 2027
předpoklad zahájení 2028

Novinky

Silnici čeká oprava

29. 2. 2024
Projekt stavby I/38 Krchleby - Nymburk je teprve ve stádiu přípravy, přičemž zahájení stavby plánuje ŘSD v roce 2028. Do té doby je nutné udržovat v kvalitním technickém stavu stávající trasu silnice I/38. Proto Správa Praha ŘSD chystá na…

Začalo zpracování dokumentace

19. 1. 2024
Na konci prosince minulého roku vydalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokyn k zahájeni prací na zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP). Dokumentaci pro 6,66 km dlouhou přeložku silnice I/38 mezi obcemi Luštěnice a Újezd ve…

Byl vybrán zpracovatel dokumentace

27. 12. 2023
Ředitelství silnic a dálnic pokročilo s přípravou 6,66 km dlouhé přeložky silnice I/38 mezi obcemi Luštěnice a Újezd ve Středočeském kraji. Dne 12. prosince 2023 byla uzavřena smlouva na zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP).…

ÚČEL STAVBY

základní informace
Silnice I/38 na své trase prochází napříč čtyřmi kraji (Liberecký, Středočeský, Vysočina, Jihomoravský).

Silnice I/38 na své trase prochází napříč čtyřmi kraji (Liberecký, Středočeský, Vysočina, Jihomoravský). V rámci programu rozvoje silniční sítě České republiky postupně rekonstruuje, budují se obchvaty sídelních útvarů a homogenizuje se na silniční kategorii S 11,5/80. Ačkoliv se postupně daří stavět přeložky kolem města a obcí na trase, stále zůstává řada sídel, která na obchvaty ještě čekají.

Na území Středočeského kraje se realizuje či připravuje celkem šest projektů (v celkové délce 29,3 km) na I/38. V současnosti je již zrpvozněn obchvat Církvice (4,2 km), který zajišťuje potřebné zkapacitnění, zvýšení propustnosti a bezpečnosti silniční dopravy na tomto významném komunikačním tahu.

Řada dalších staveb se nachází v různých stádiích přípravy. Nejblíže zahájení je realizace stavby v úseku Malín-Kuchyňka, která přímo navazuje na zmíněný zprovozněný obchvat Církvice. Tato 1,7 km dlouhá stavba odstraní směrově nevhodné vedení silnice I/38.

Dalším plánovaným projektem novostavby I/38 na trase Bezděčín–Nymburk je stavba přeložky v úseku Luštěnice–Újezd. Přeložka délky 6,7 km bude vedena ve stopě mimo stávající zástavbu zmíněných obcí. Jeden z pěti navržených mostů je řešen jako přemostění železniční tratě mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví. Nahrazuje stávající úrovňové křížení, což přispěje k zajištění větší bezpečnosti. Podchod pro pěší je řešen jako bezbariérový a bude spojovat obec Luštěnice se sídlištěm Zelená, kde má v budoucnu bydlet až 2000 obyvatel.

Na tuto stavbu se bude přímo napojovat další přeložka v úseku mezi Krchleby a Nymburkem. Přeložka zlepší dopravní situaci v obcích Krchleby a Všechalpy. Dokončené obchvaty blízkého Nymburka a Kolína zvýšily atraktivitu silnice I/38 ve středočeském regionu. Nyní jsou tak kladeny zvýšené nároky na zajištění bezpečnosti provozu i v dalších obcích. Obchvat Krchleb a Všechlap tvoří přirozené pokračování dříve dokončeného úseku mezi Nymburkem a dálnicí D11. Výstavbou nové obchvatové komunikace v délce 5,3 km dojde k výraznému snížení dopravní zátěže v dotčených obcích. Dalším přínosem bude zvýšení bezpečnosti, jelikož se poklesem intenzity provozu sníží riziko střetu vozidel s chodci.

Pozitivní dopad na plynulost však nemusí přinést jen obchvaty, ale také úpravy již stávajících parametrů. To je případ 1,2 km dlouhého zkapacitnění Průmyslové ulice v Mladé Boleslavi, kde silnice I/38 tvoří průtah průmyslovou zónou měst Kosmonosy a Mladá Boleslav. Úpravy silničního průtahu mají za cíl poskytnout dostatečnou kapacitu a kvalitu dopravy nejen v celodenních ukazatelích, ale zejména ve špičkových hodinách, kdy je dotčený komunikační systém prakticky přetížen. V uplynulých 30 letech byla silnice I/38 přeložena z vedení centrem Mladé Boleslavi do nové stopy vedoucí po severním okraji Mladé Boleslavi a jižním okraji Kosmonos s novým napojením na dálnici D10 v křižovatce Kosmonosy. V úseku mezi okružní křižovatkou s třídou V. Klementa a okružní křižovatkou u 13. brány je tento úsek čtyřpruhový. Stávající intenzita na ul. Průmyslové je cca 23 000 vozidel/den, výhledová intenzita se očekává až 32 000 vozidel/den. Zvlášť ve špičce a při výměně směn ve Škoda Auto dochází k vyčerpání kapacity silnice, zejména pak okružních křižovatek.

Nejdelším připravovaný úsek novostavby I/38 ve Středočeském kraji bude spojovat Poděbrady a Kolín. Nová trasa silnice I/38 délky 10,2 km v úseku Oseček – Kolín zajistí kvalitní silniční spojení mezi Prahou a Kolínem při využití dálnice D11 a zároveň odstraní průjezdy obcemi (Oseček, Pňov–Předhradí, Nová Ves I i Ohrada). Tím dojde ke zvýšení komfortu a bezpečnosti silničního provozu, což zajistí výstavba mimoúrovňových křížení, která odstraní stávající rizikové průsečné a stykové křižovatky. Na přeložku se přesune také většina dopravní zátěže z původní trasy I/38 (veškeré tranzitní vztahy) a na stávající komunikaci I/38 tak zůstane pouze místní obsluha přilehlých obcí.

historie

Česká Lípa – Mladá Boleslav – Nymburk – Kolín – Havlíčkův Brod – Jihlava – Znojmo – Rakousko

Silnice I/38 plní důležitou roli v silniční síti, propojuje Liberecký, Středočeský kraj s Krajem Vysočina, Jihomoravským krajem a Rakouskem.

V minulosti byla na této silnici ve Středočeském kraji uskutečněna celá řada přeložek a úprav. Silnice byla stavěna především v dvoupruhové kategorii S 11,5/80.

První stavbou realizovanou na území Středočeského kraje byl 7,3 km dlouhý obchvat Bělé pod Bezdězem zprovozněný 28. 7. 1999. Jihozápadní obchvat odstranil zdlouhavý průjezd městem Bělá pod Bezdězem. Na obchvat byl postaven 334 m dlouhý most přes údolí, železniční trať a silnici II/262.

Na obchvat se napojuje přeložka silnice Hrdlořezy–Čistá délky 2,1 km dokončená v březnu 2015, která propojuje obchvat Bělé s obchvatem Hrdlořez. Jednalo se o směrovou, výškovou a šířkovou úpravu původní silnice I/38.

Na začátku 90. let byla provedena stavba Hrdlořezy, přeložka v několika etapách. V první etapě byla postavena přibližně 1,2 km dlouhá část včetně nového 422 m dlouhého mostu přes Jizeru, který nahradil původní již nevyhovující obloukový betonový most přes Jizeru v Debři. Tato část byla dokončena v roce 1994. Druhá část, délky 2,2 km, byla dokončena v roce 1996 a představuje jihozápadní obchvat Hrdlořez, kde je postaven most přes údolí délky 310 m.

Doprava z Mladé Boleslavi byla vymístěna díky souboru staveb Debř–Kosmonosy, který převedl dopravu z centra města do nové stopy vedoucí na pomezí Kosmonos a Mladé Boleslavi s novým zaústěním na dálnici D10 v MÚK Kosmonosy. Z tohoto souboru byla nejprve postavena MÚK Kosmonosy sloužící ve své době jako příjezd do automobilky Škoda Mladá Boleslav. V listopadu 2002 byla přestavěna původní křižovatka na okružní v místě napojení areálu Škoda Auto. Další stavba byla zprovozněna 2. 11. 2005, a to propojení Debř – třída V. Klementa délky 2,3 km, čímž byla doprava převedena do nové stopy. Dne 4. 12. 2007 bylo zprovozněno zkapacitnění úseku MB, třída V. Klementa – Škoda VW délky 1,1 km. Poslední stavbou v tomto úseku byla přestavba průsečné křižovatky se silnicí II/610 v Debři na okružní, která byla dokončena v prosinci 2015.

Jednou z malých staveb v úseku Mladá Boleslav – Nymburk byla úprava průtahu v Luštěnicích délky 1,1 km provedená v letech 1986–1988.

V Nymburku byla 26. 12. 1963 zprovozněna velmi důležitá stavba, a to „Silniční nadjezd v Nymburce“ přes železniční trať. Stavba nahradila úrovňový železniční přejezd přes západní zhlaví žst. Nymburk, kde byl čtyřkolejný železniční přejezd přes tratě Nymburk – Mladá Boleslav, Nymburk–Praha a Nymburk–Poříčany. Další stavbou na průtahu Nymburkem byl 1,1 km dlouhý úsek od nadjezdu po křižovatku s Tyršovou ulicí, který byl dokončen v roce 1991.

Neúnosný stav dopravy v Nymburku si vyžádal výstavbu severovýchodního obchvatu s novým mostem přes Labe délky 533 m. Obchvat byl rozdělen do tří staveb. Nejprve byla postavena část MÚK s II/331 – Chvalovice délky 2,4 km, která byla předána motoristům do užívání 29. 5. 2007. Poté byly 2. a 3. stavba sloučeny do jedné stavby délky 5,9 km. Ke zprovoznění došlo 4. 10. 2010.

Na obchvat Nymburka navazuje stavba Chvalovice – Přední Lhota délky 3,0 km dokončená v roce 1985. Přestavba křižovatky se silnicí II/611 z průsečné na okružní byla provedena v roce 2003. Odtud silnice I/38 pokračuje v nové stopě po obchvatu části Kluk délky 1,9 km, který byl předán do užívání v roce 1981. V rámci výstavby dálnice D11 byla jako vyvolaná investice provedena výstavba dalšího pokračování přeložky silnice I/38 Kluk–D11–Oseček délky 2,2 km, zprovozněné v roce 1990.

Před Novou Vsí u Kolína byl postaven před druhou světovou válkou nadjezd přes železniční trať, který byl upraven v roce 1959. Vzhledem k jeho nevyhovujícímu stavu byl zbourán a nahrazen novým mostem, dokončeným 30. listopadu 2016.

V Kolíně byla provedena celá řada staveb na průtahu městem. Nejprve byla provedena 1,8 km dlouhá přeložka silnice I/38 mimo historické centrum města do podoby dnešního průtahu městem v úseku křižovatky Pražská x Benešova po dnešní okružní křižovatku s Polepskou ulicí. Průtah byl proveden v letech 1958–1961. V letech 1975–1977 byla upravena navazující část průtahu od dnešní okružní křižovatky po Nebovidskou ulici. V první polovině 80. let byla provedena výstavba západní části čtyřpruhového průtahu v úseku křižovatka s I/12 – křižovatka s Benešovou ulicí. K dokončení došlo v roce 1986. Část od Žižkovy ulice po dnešní okružní křižovatku byla přestavěna na čtyřpruh v období let 1983–1986. Zkapacitnění střední části, tedy křižovatka Benešova – křižovatka Žižkova, na čtyřpruh nebylo pro odpor veřejnosti nikdy provedeno.

S nárůstem dopravy se stávala aktuálnější potřeba výstavby obchvatu Kolína. Jižní obchvat délky 8,0 km byl vybudován v letech 2009–2013 se slavnostním předáním do provozu 7. 12. 2012.

U Kutné Hory, resp. Malína byla v letech 1973–1976 postavena přeložka silnice I/38 mimo Malín. Tento 2,4 km dlouhý úsek byl postaven jako levá polovina výhledového čtyřpruhu včetně MÚK se silnicí I/2. Přeložka odstranila železniční přejezd na tehdy velmi frekventované trati Kolín–Brno. Na tuto stavbu budou dále navazovat stavby Malín–Kuchyňka a Církvice, obchvat, nyní ve výstavbě.

Poslední město na území Středočeského kraje je Čáslav. Nejprve zde byl na počátku 80. let proveden průtah městem, který odklonil dopravu z náměstí po jeho obvodu.

V letech 1997–2001 byla uskutečněna výstavba obchvatu Čáslavi ve dvou etapách. Nejprve byl v 1. etapě proveden úsek MÚK s I/17 – křižovatka s II/337, předaný do užívání 9. 6. 1999, díky kterému bylo zajištěno napojení silnice II/337 na Čáslav. Dne 19. října 2000 si obyvatelé Čáslavi nadobro oddychli od tranzitní dopravy, protože byl slavnostně zprovozněn obchvat města o celkové délce 6,2 km.

Dokumenty ke stažení

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR