Novinky

Silnice I/38

Práce na obchvatu pokročily

8. 5. 2022
V současné době je v hlavní trase obchvatu Církvice na silnici I/38 dokončena podkladní vrstva nové komunikace v délce cca 1,5km, a to od začátku obchvatu ve směru od Kutné Hory až za budoucí MÚK Církvice. Pracuje se na poldru s regulovaným odtokem a přilehlém odvodnění i blízké cestě pro pěší, která obec napojí na novou autobusovou zastávku Církvice ve směru na Kutnou Horu. U této zastávky i zastávky v opačném směru je již vybudován bezpečný autobusový záliv. K autobusové zastávce ve směru na Čáslav bude veden přístup od budoucí okružní křižovatky podél silnice III/03321 na most mimoúrovňové křižovatky a odtud po schodišti z mostu nebo bezbariérově po rampě na nový chodník. Právě založení schodiště a bezbariérové rampy je v těchto dnech realizováno podél pravého jízdního pruhu budoucí hlavní trasy obchvatu.
Na již zmiňovaném mostě mimoúrovňové křižovatky, který převede silnici III/03321 přes silnici I/38 a železniční trať, byly dokončeny obě mostní opěry a 3 pilíře a osazeny 2 ocelové nosné konstrukce pole 1 a pole 4, tedy z každé strany mostu. Zbývající 2 části, které jsou již na místě sestaveny, budou osazeny ve 2. polovině května. Průběžně probíhá budování násypu přeložené silnice III/03321 a zásyp opěry za železniční tratí. Na násypech se pracuje i v dalších částech hlavní trasy.
Na mostě přes potok Křenovka byla dokončena izolace nosné konstrukce )včetně poležení litého asfaltu) a pracovat se bude na přechodových oblastech. V okolí mostu se pokračuje na odvodnění komunikace. Na mostě přes Klejnárku již přechodové oblasti dokončeny byly a zbývá instalovat mostní závěry. Za opěrou OP 1 (strana mostu od K. Hory) probíhá spolu s budováním násypu i její zásyp. Souběžně s hlavní trasou se pracuje i na přeložkách polních cest. V zářezu ve směru ke Kalabousku byla dokončena modeláž svahů a jejich ohumusování a probíhá úprava aktivní zóny. Z jiných stavebních objektů lze zmínit dokončení 2 přeložek VTL plynovodu.

Fotky k novince nahrány v galerii k datu 8. 5. 2022.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR