Novinky

Silnice I/38

Nový most již slouží

12. 9. 2022
V pátek 9. 9. 2022 proběhla v rámci výstavby obchvatu Církvice na sil. I/38 kontrolní prohlídka přeložky silnice III/03321, a to včetně mostu který řeší mimoúrovňové křížení této silnice s železniční tratí a hlavní trasou budoucího obchvatu silnice I/38. Součástí přeložky zprovozněného úseku je i nová okružní křižovatka. Na základě této prohlídky a za stanovených podmínek obdrželo ŘSD souhlas k předčasnému užívání uvedených dvou stavebních objektů. Pro řidiče to znamená, že prvně od července 2021 mohli v pátek po 16. hodině opětovně použít silnici III. třídy mezi Církvicí a Kutnou Horou. Poprvé tak vyzkoušeli jízdu bez nutnosti použití železničního přejezdu na frekventované železniční trati.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR