Novinky

Silnice I/38

Byl vybrán zhotovitel pro opravu silnice u Krchleb

15. 4. 2024
ŘSD provedlo finální krok k zahájení realizace přestavby stávající stykové křižovatky silnice I/38 a větve mimoúrovňové křižovatky (MÚK) dálnice D1 na okružní křižovatku (OK). Silnice I. tří­dy č. 38 prochází v místě stavby ve směru sever – jih a tvoří hlavní propojení měst Havlíčkův Brod – Jihlava a jejich připojení na dálnici D1 (EXIT 112). Po vypršení termínu pro podání nabídek, kterých dorazilo sedm, byl vybrán vítěz tendru. K podpisu smlouvy s vítězným uchazečem došlo 12. 4. 2024, přičemž k zahájení stavby dojde 10. 5. 2024. Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s. Smluvně se zavázala dílo provést za 58,29 mil. Kč (bez DPH). 
Stávající MÚK v místě křížení je trojlístková s absencí 2 ramp ve 4. kvad­rantu. Vratnou rampu Brno – Jihlava a přímou Havl. Brod – Praha nahrazu­je styková křižovatka umístěná v levém jízdním pásu sil. I/38. V křižovatce dochází ke změně kategorie silnice I/38 z dvoupruhového uspořádání ve směru Havlíčkův Brod na čtyřpruhové ve směru Jihlava. Křižovatka leží v průmyslové oblasti, ve velké míře je tak využívána kamiony a jinými těž­kými vozidly a jejich velká intenzita způsobuje problémy jak z hlediska bez­pečnosti, tak také z hlediska plynulosti dopravy. Podle posledního sčítání projede tímto místem denně více než 12 500 vozidel, z toho přibližně 30% tvoří nákladní vozidla a kamiony. Přestavba na okružní křižovatku s vněj­ším průměrem 44 m nepředstavuje velký zásah do území. Okružní pás je navržen s jedním pruhem š. 6,5 m a pojížděným prstencem š. 2,0 m.
Jízdní pruhy v pravém pásu stávajícího čtyřpruhu v prostoru křižovatky jsou určeny pro směr Havl. Brod – Jihlava, kdy je z pravého pruhu umož­něno odbočení směr Brno. Jízdní pruhy v levém pásu jsou pro přímý směr Jihlava – Havlíčkův Brod a pro pravé odbočení pro směr Jihlava – Praha. V projektu je uspořádání křižovatky navrženo tak, že do průsečíku silnice I/38 a větve D1 je osazena okružní křižovatka. Jednotlivé jízdní pruhy jsou pak směrově upraveny tak, aby se přizpůsobily tvaru okružní křižovatky. Základní šířka jízd­ních pruhů v nových ramenech okružní křižovatky je 3,50 m.
Pro dominantní směry byly z jednotlivých ramen odkloněny samostatné větve (tzv. bypassy). Jedná se o směry Jihlava – Praha, Brno – Havl. Brod, Havl. Brod – Jihlava/Brno. Tyto větve jsou navrženy jako jednosměrné, jednopruhové v šířce, která umožní objetí vozidla při jeho nepojízdnosti.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR